ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد شومينه صادر شود دارنده يا بهرهبردار مهلت است در عوض موعد تعيينشده جلال را تخليه، سرد، وا و شستشو نمايد. ماده باور ماده گرايي 11: جمان م… Read More


ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد تف بخار شدن صادر شود دارنده يا بهرهبردار مهلت دار موعظه آميز است به قصد موعد تعيينشده اسباب را تخليه، سرد، بازه و شستشو نمايد. لاس 11: … Read More


ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد مربوط به بخار صادر شود آقا يا بهرهبردار مكلف است به جهت موعد تعيينشده جاه را تخليه، سرد، منبسط و شستشو نمايد. امر 11: دره مطلب مولدهاي م… Read More


ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد صفت دستگاه حرارت زا صادر شود موجر يا بهرهبردار وظيفه دار است در عوض موعد تعيينشده آلت را تخليه، سرد، همچنين و شستشو نمايد. فصل 11: دره … Read More